El servei de menjador i acollida

Darrera actualització: 10 de setembre 2020

L’AMPA, a través de la Comissió de Menjador, gestiona els serveis d’acollida matinal, menjador, migdiada i acollida de tarda.

Per al desenvolupament d’aquestes activitats l’AMPA ha contractat CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS SL, una empresa especialitzada en la gestió dels serveis educatius, que es responsabilitza de la gestió i supervisió d’aquestes activitats, que comparteix amb la pròpia AMPA, mitjançant un seguiment proper efectuat per la Comissió de Menjador.

Mesures COVID-19

Degut a la situació actual de Pandèmia per la Covid-19, tant els serveis d’acollida matinal, de tarda i el de menjador s’adaptaran a les mesures de prevenció seguint les instruccions del Departament de Salut en el marc de la pandèmia per Covid-19 (és recomanable la lectura del document “Pla d’actuació provisional per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia per Covid-19” de la Direcció de l’Escola, cabdal per entendre les modificacions incloses en aquest document).

El pla de funcionament del menjador s’anirà actualitzant segons les noves recomanacions, en funció de les necessitats del servei, i tenint en compte també les trobades amb el propi Consell Comarcal per a la redacció del nou conveni.

La utilització de les mascaretes serà aquella que estipulin les directrius del Departament i les directrius de la pròpia Escola Marta Mata.

Als següents apartats hi trobareu les mesures més importants a tenir en compte.

Horaris i preus

Distingim com a Usuari Fix de qualsevol d’aquest serveis, l’alumne que en fa ús un mínim de 3 cops per setmana, i Usuari Eventual si en fa ús menys de 3 cops per setmana.

Els alumnes que vulguin fer ús dels serveis de forma eventual hauran de dirigir-se al coordinador i acordar el sistema de pagament a través de gir bancari a mes vençut o per transferència bancària.

SERVEI HORARI

USUARI FIX

USUARI EVENTUAL

Acollida matinal de 7:45h a 8:30h

1,05€

1,55€

Menjador i migdiada de 12:00h a 15:00h

5,75€

6,33€

Acollida de tarda de 16:30h a 17:30h

2,05€

2,55€

Torns de menjador

Per tal de seguir les recomanacions del Departament pel que fa a mesures COVID-19, es reorganitzen els torns de menjador en 2 únics torns. Al primer torn, de 12:00 a 13:00h, menjaran els infants de P3-P4-P5- 3r-4t i al segon torn, de 13:30h a 14:30h, els infants de 1r-2n-5è-6è. Deixant així mitja hora entre els torns per poder netejar, desinfectar i ventilar els espais.

Es reorganitzen els espais amb la utilització del Gimnàs com a segon menjador complementari al menjador habitual per tal de mantenir les distàncies de seguretat entre els diferents grups estables. S’organitzen les taules dels menjadors per grups estables mantenint les distàncies de seguretat entre els diferents grups.

Torns

Hora de dinar

Espai

1r Torn P3, P4, P5

12:05 a 13:00

Menjador

3r, 4t

11:55 a 13:00

Gimnàs

2n Torn 1r, 2n

13:30 a 14:30

Menjador

5è, 6è

13:30 a 14:30

Gimnàs

Menús i activitats programades

Uns dies abans de l’inici de cada mes, la comissió de menjador de l’AMPA distribueix el menú de menjador, que s’envia a través dels canals digitals de distribució habituals de l’AMPA: la seva Web i el WhatsApp.

En el següent enllaç trobareu els menús de cada mes i les activitats programades quan sigui possible realitzar-les.

Cada dia, els pares dels alumnes de Cicle Infantil (P3-P4-P5) podran consultar mitjançant els grups de WhatsApp específics, com han dinat els infants i si han fet migdiada o no.

Migdiada

Per als alumnes de P3 que ho desitgin, comptem amb servei de migdiada.

És imprescindible l’ús d’un llençol per a la “tumbona” per al bon manteniment del material, i sobretot per motius d’higiene. La bossa i el llençol han d’anar marcats amb el nom de l’infant.

Cada dilluns els infants duran el llençol net dins una bossa, preferiblement de roba.

Cada divendres els infants s’enduran a casa el llençol dins la seva bossa per poder rentar-lo durant el cap de setmana.

Es prendran totes les mesures d’higiene seguint la normativa vigent pel que fa a la desinfecció dels llitets i l’ús dels llençols. Cada dia es trauran els llençols. Al lavabo hi ha penjadors on s’hi podran guardar els llençols dins la bossa de cada nen.

El servei de migdiada es mantindrà sempre que es pugui assegurar tant una adequada “ràtio” de monitoratge al pati, com les mesures adients relatives a la pandèmia per la Covid-19. Us informarem amb antelació si s’hagués de suspendre.

En aquest enllaç us podeu descarregar el formulari d’alta al servei de migdiada, on trobareu informació sobre els llençols.

Altes, baixes i absències

Les sol·licituds d’altes i baixes durant el curs escolar al servei de menjador s’han fer via e-mail (capgir@hotmail.com) enviant el formulari que es pot descarregar al següent enllaç.

Els alumnes que hagin fet ús del menjador durant el curs anterior no han de formalitzar inscripció, resten automàticament inscrits per al servei de menjador del nou curs. En aquest cas, només s’ha d’emplenar i enviar el formulari si hi ha algun canvi en les dades amb què es va fer la inscripció de l’alumne (número de compte, dies que es quedarà, adreça, canvis en intoleràncies/ al·lèrgies, etc.)
Les absències també s’han de comunicar al Coordinador via telefònica (685960431), per tal d’assegurar la bona organització i gestió dels serveis.

 

En els següents enllaços podreu descarregar els formularis del servei d’acollida Matí i el servei d’acollida tarda.

Portes obertes als pares

El servei de portes obertes ofereix als pares/mares/tutors la possibilitat d’anar a dinar a l’escola per comprovar “in situ” com es desenvolupen el servei i les activitats.

Per mesures de seguretat, i degut a la situació excepcional que estem vivint per la pandèmia per la COVID19, es suspèn temporalment el servei de les portes obertes als pares/mares.

Equip de menjador pel curs actual

Voleu saber quin monitor o monitora té el vostre fill o filla? Teniu curiositat per saber com s’organitzen per dinar? O, per exemple, quines són les funcions del cap de taula? Properament aquesta informació es podrà consultar en aquest mateix apartat.

Funcionament dels Serveis “Menjador i Acollida”

L’acollida suposa una barreja d’alumnat de diferents grups estables, per aquest motiu s’aplicarà la distància de seguretat i l’ús de la mascareta per a tots els infants i monitor/s, inclosos els de P3, P4 i P5.

En el cas de l’acollida matinal, els pares no podran entrar a l’escola, per la qual cosa deixaran els nens, per la porta metàl·lica del passadís de la cuina, amb el responsable de l’acollida, qui facilitarà la solució hidroalcohòlica per a la desinfecció de mans i els acompanyarà al menjador.

En el cas de l’acollida de tarda, les famílies que vinguin a recollir els seus infants la recollida també es farà per la porta metàl·lica del passadís de la cuina. Una vegada tots els alumnes d’acollida han marxat a casa, el monitor/a procedirà a la ventilació, neteja i desinfecció de les taules, cadires i material. Podreu consultar més informació al “Pla de Funcionament dels Serveis Menjador i Acollida”.

Contacte

Per a qualsevol dubte, incidència o suggeriment podeu contactar amb la Comissió del Menjador a través del nostre correu electrònic: menjadorampamartamata@gmail.com.

També podeu contactar amb el Coordinador de menjador, Ricard Roman, al telèfon 685960431 en horari de dilluns a divendres de 7:45h a 15:00h.